NL EN

Across the Board 2016

Across the Board is een langlopend platform voor de ontwikkeling van cultuur via domeinoverstijgende uitwisseling. Geleid door gastdocenten – belangrijke figuren uit de kunsten, bedrijfswereld en politiek – zal een geselecteerde groep van veelbelovende professionals samenwerken om de gedeelde waarden tussen hun verschillende werkvelden af te bakenen, te herevalueren en de tegenstrijdige denkwijzen en methodologische fricties te confronteren die voortkomen uit hun uitwisseling. Het programma, met als kern een reeks van masterclasses, zal trachten om een meer veelzijdig en genuanceerd traject te co-formuleren, om actief te worden binnen hun respectievelijke domeinen en binnen het gehele culturele veld. Gericht op het lange termijn doel van interculturele uitwisseling tussen professionele deelnemers beoogt Across the Board het versterken van de relatiefundamenten niet enkel tijdens het programma, maar ook het voorzien van een blijvend platform van uitwisseling tussen zijn toekomstige alumni.

Programma

Alle Across the Board masterclasses vinden plaats op vrijdagen van 14:00 tot ca. 18:00 uur.
De masterclasses vinden plaats bij Witte de With Center for Contemporary Art, met uitzondering van 18 november, wanneer de masterclass wordt gehouden bij Wilfried Lentz Galerie Rotterdam.

30 september 2016

Masterclass Cuauhtemoc Médina
Art and Society: Beyond Utility

Wat is de relatie tussen kunst en cultuur enerzijds en onze tijd, de samenleving en de geschiedenis anderzijds? Heeft de groeiende integratie van kunst in cultuur dan eindelijk de metafoor van een verschillende temporaliteit tussen de twee gewist? Wat voor zeggenschap heeft kunst vandaag de dag vis-à-vis andere werkvelden en welke rol speelt kunst in de privé- en sociale sfeer? Er zijn minstens twee manieren waarop het hedendaagse van de artistieke cultuur een scherpe wending neemt. Enerzijds is er sprake van een onmiskenbare onmiddellijkheid in de relatie tussen de hedendaagse praktijk en haar omvattende samenleving en daarnaast de integratie ervan in een kritisch apparaat. De huidige radicalisering van de kunsten en de constante politisering van deze praktijk kunnen vanuit die optiek als gevaarlijke kenmerken van een veranderende relatie tussen kunst en zijn tijd worden gezien. Heeft de hedendaagse kunst een verantwoordelijk voor het beschermen van de cultuurkritiek en sociaal radicalisme tegen de banaliteit van het heden?

Cuauhtémoc Medina is curator, kunstcriticus en historicus, wonend en werkend in Mexico-Stad.

7 oktober 2016

Masterclass Renilde Steeghs
Cultural Diplomacy: soft power in international relations

Zowel culturele diplomatiek als het idee van cultuur als een instrument van zogenaamde ‘soft power’ zijn beiden controversieel en problematisch. Hoewel culturele diplomatiek een rijke geschiedenis kent, is er weinig diepgaand onderzoek hierover te vinden. Discussies over deze onderwerpen vindt veelal plaats onder gepolitiseerde omstandigheden, waarbij de nadruk op vragen over effectiviteit en impact vaak leiden tot een impasse tussen ‘believers’ en ‘non-believers’. Renilde Steeghs zal in haar masterclass onderzoeken welke rol kunst en cultuur nu speelt in onze internationale relaties. Is er nog wel een rol voor beleid gericht op internationale culturele samenwerking in ons sterk verbonden mondiale milieu? Zo ja, wie zijn hierin de spelers, wat zouden de doelen moeten zijn en hoe moeten deze worden verwezenlijkt?

Renilde Steeghs is Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

21 oktober 2016

Masterclass Ron Soonieus
Leadership across Cultures: shifts in governance

De samenleving vereist in toenemende mate dat het bedrijfsleven de lange termijn in ogenschouw neemt bij strategische beslissingen. Korte termijn acties die schadelijk zijn voor de toekomst van het bedrijf en de sociale en ecologische context waarin het opereert, worden steeds vaker publiekelijk afgestraft. Het bedrijfsleven heeft hierdoor behoefte aan invulling van het begrip waarde creatie en meer fundamentele uitgangspunten voor de bedrijfsvoering. Deze ontwikkeling lijkt haaks te staan op de eisen die de samenleving stelt aan de culturele sector. De samenleving vraagt van de culturele sector steeds meer resultaat (uitgedrukt in geld) in op de korte termijn. Waar is de balans? En, kunnen we van elkaar leren? Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op begrippen als leiderschap, cultuur, waarde creatie en zullen we de verschillen en overeenkomsten hiervan behandelen in de wereld van de kunsten, het bedrijfsleven en de politiek.

Ron Soonieus is Managing Partner van cultureel adviesbureau Camunico, voormalig managing director ABN AMRO).

4 november 2016

Masterclass Gabriel Lester
Interdisciplinarity in Practice

Na jaren van mediumspecificiteit zijn we een tijd ingetreden waarin artistieke praktijken zich gemakkelijk door mediums en disciplines heen bewegen, onderling samenwerken en uitwisselen. Gabriel Lester heeft een manier van werken die hier exemplarisch voor is, en heeft een lange weg aan (inter)disciplinaire vormen doorlopen. Vanuit een achtergrond in proza en elektronische muziek, en vervolgens studies in beeldende kunst en film, heeft hij zich ontwikkeld in een wijd scala aan media en resultaten. Lester heeft niet enkel gewerkt met diverse kunstvormen, hij heeft hierin bovendien een opmerkelijke collaboratieve aanpak ontwikkeld doorheen deze praktijken en domeinen, vaak met andere individuele samenwerkingspartners of grotere collectieven. Hoe hebben de verschillende kunsten zich ontwikkeld langs deze disciplinaire grensgebieden en wat kunnen we leren van de verschillende sectoren, domeinen en infrastructuren die deze kunstenaar heeft verkend? In zijn werken stelt hij de culturele positie van de kunstenaar en kunst in het algemeen terugkerend aan de kaak. Wat valt er, aan de hand van deze clustering aan artistieke posities, te zeggen over de rol van de kunstenaar en de functie van kunst?

Gabriel Lester is uitvinder, kunstenaar en filmmaker.

18 november 2016

Masterclass Wilfried Lentz and Martijn Sanders
The Business of Art: art and value(s)

Sinds tijd en dagen in de kunstgeschiedenis is de relatie van het artistieke met het zakelijke met terughoudendheid ontvangen. Hoe kan zo iets onmeetbaar als schoonheid, emotie of culturele kritiek worden gewaardeerd in zulke concrete termen als financiële waarde? In een gezamenlijke masterclass delen galeriehouder Wilfried Lentz en bestuurder, adviseur in cultureel toezicht en gepassioneerd kunstverzamelaar Martijn Sanders hun ervaringen in en perspectieven op de zakelijke kant van de kunstwereld. Lentz en Sanders gaan in op waarde, vragen omtrent waarde-creatie in de kunst, zullen hun inzichten delen uit de wereld van de kunstverzamelaar, en hun werkzaamheden in cultureel management en bestuur. De twee zullen samen worden gevraagd om hun meest veelzeggende ervaringen te delen over het spanningsveld van een professionele carrière waar kunst en zaken elkaar treffen.

Wilfried Lentz is oprichter en eigenaar van galerie Wilfried Lentz Rotterdam.
Martijn Sanders is Voorzitter van het bestuur van Holland Festival, en voormalig directeur van Het Concertgebouw, Amsterdam.

2 december 2016

Masterclass Jeanne Gaakeer
Culture and Language

Interdisciplinariteit is tegenwoordig een trefwoord op vele niveaus, van wetenschappelijk onderzoek tot buurtwerk en festivalorganisatie. Niet zelden wordt de samenwerking van disciplines of domeinen echter gehinderd door “vertaal”- en begripsproblemen, waardoor resultaten beperkt kunnen blijven. Dit kan voortkomen uit een gebrek aan reflectie op de eigenheid van wat wordt samengebracht, het zogenaamde quidditas probleem: ‘wat is eigenlijk …’ en ‘wat zijn daar de beginselen, waarden en discursieve aspecten?’ Maar ook een voorbijgaan aan verschillen tussen enerzijds talige en anderzijds technische en technologische menselijke bedrijven, met als gevolg dat geen of onvoldoende aandacht wordt besteed aan methodologische verschillen. Dan wordt het lastig elkaar te verstaan en een brug te slaan; veel samenwerking blijft steken in instrumentalisme. Dit “taal” en “vertaal” probleem is het onderwerp van de masterclass.

Jeanne Gaakeer is Bijzonder hoogleraar Recht en Literatuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer bij het gerechtshof Den Haag, en voormalig rechter bij de rechtbank Middelburg.

Deelnemers

Ondersteund door

het Mondriaan Fonds en het Pauwhof Fonds. Witte de With wordt ondersteund door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en door de stad Rotterdam.

back